เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3376 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2564 ]145
42 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ ว 3279 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 16 ก.ค. 2564 ]144
43 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว. 3280 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) [ 16 ก.ค. 2564 ]130
44 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3261 ลงวั้นที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขอออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ [ 15 ก.ค. 2564 ]134
45 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/22 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็น การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ :13+1 กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]137
46 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3258 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]139
47 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3257 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการอื่น คำขอต่อายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]156
48 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3259 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงานการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2564 ]157
49 หนังสือโทรสารอำเภอด่านขุนทด ที่ 0718/69 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลจราจรและอำนวยความสะดวกบริเวณสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 [ 14 ก.ค. 2564 ]158
50 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ ลต (นม) 0002/ว 114 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 14 ก.ค. 2564 ]144
51 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ 0023.17/ว 3234 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางติดราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2564 ]150
52 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2623 ลว. 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรตคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 มิ.ย. 2564 ]145
53 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2612 ลว.8 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต [ 9 มิ.ย. 2564 ]156
54 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 00.2317/ว2613 ลว.8 มิถุนายน 2564 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]142
55 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว 2621 ลว 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) [ 9 มิ.ย. 2564 ]145
56 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 23.17/ว2616 ลว. 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศ [ 9 มิ.ย. 2564 ]146
57 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2624 ลว. 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 9 มิ.ย. 2564 ]155
58 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2617 ลว. 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]158
59 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว2541 ลว.1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]139
60 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 2540 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 1 มิ.ย. 2564 ]152
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10