เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4737 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นที่มีการบริการหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4737 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นที่มีการบริการหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รับที่ 2565/2564 ลว.25 ต.ค.64    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4737 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นที่มีการบริการหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ