เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6695 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)

    รายละเอียดข่าว

หนังสือรับเลขที่  2267/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6695 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/ว 6695 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 เพิ่มเติม (เดือนพฤศจิกายน 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ