เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ 3432 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการเลือกตั้งในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ 3432 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการเลือกตั้งในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)

รับที่ 1833/2564 ลว. 29 ก.ค.64    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ 3432 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการเลือกตั้งในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ