เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4741 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Pan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4741 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Pan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ 2569/2564 ลงวันที่ 25 ต.ค.64    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4741 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Pan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ