เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 30 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 30 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

รับที่ 1840/2564 ลว. 29 กรกฎาคม 2564    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 30 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ