เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4735 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการสำรวจกระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลุกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด  ที่ นม 0023.17/ว.4735 ลงวันที่  20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการสำรวจกระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลุกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รับที่ 2563/2564 ลง.25 ต.ค.64    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4735 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการสำรวจกระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลุกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ