เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3434 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกลุ่มนำผู้แทนองค์ผู้ใช้น้ำ

    รายละเอียดข่าว

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3434 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกลุ่มนำผู้แทนองค์ผู้ใช้น้ำ

ที่ 1839/2564 ลว. 29 กรกฎาคม 2564    เอกสารประกอบ

หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3434 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกลุ่มนำผู้แทนองค์ผู้ใช้น้ำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ