เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/4742 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดรองรับการเปิดประเทศใน 6.setting ตามแนวทาง COVID Free setting [ 25 ต.ค. 2564 ]143
22 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4735 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการสำรวจกระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลุกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]151
23 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว.4734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 25 ต.ค. 2564 ]147
24 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4740 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ " [ 25 ต.ค. 2564 ]164
25 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4741 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Pan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]145
26 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4739 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]203
27 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4737 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นที่มีการบริการหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]153
28 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 023.17/ว.4787 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคร [ 25 ต.ค. 2564 ]173
29 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว ลงวันที่ ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 งวดที่ 7/2564 และงวดที่ 8/2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]176
30 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว.4802 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]200
31 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ ว3437 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 29 ก.ค. 2564 ]149
32 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.17/ว3429 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมุลการประเมินมารตรฐานสะอาด ปลอดภัยไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus [ 29 ก.ค. 2564 ]180
33 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 30 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 [ 29 ก.ค. 2564 ]150
34 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ ว3431 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตอบแบบสอบถามงานวิจัยเพื่อผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา [ 29 ก.ค. 2564 ]165
35 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ว 3434 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกลุ่มนำผู้แทนองค์ผู้ใช้น้ำ [ 29 ก.ค. 2564 ]162
36 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ว 3433 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนกิจการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้งานวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2565 [ 29 ก.ค. 2564 ]147
37 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 0023.17/ว 3435 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กรณีการจัดประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2564 ]156
38 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.17/ 3432 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการเลือกตั้งในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) [ 29 ก.ค. 2564 ]171
39 หนังสืออำเภอด่านขุนทด นม 002317/ว3436 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อปรัปบรุงตำแหน่งและคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ [ 29 ก.ค. 2564 ]158
40 หนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.15/ว 531 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บแฟ้มค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำปี เดือน เมษายน 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]138
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10