เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ส่งสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยกขยะ [ 5 ก.พ. 2565 ]5
42 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองกราด ปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]7
43 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองกราด ปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]5
44 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 4 ม.ค. 2565 ]6
45 คำสั่ง กำหนองานและมอบหมายหน้าที่ความรับผืดชอบกองสวัสดิการสังคม [ 14 ต.ค. 2564 ]84
46 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ [ 5 ต.ค. 2564 ]6
47 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 11 ส.ค. 2564 ]172
48 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) [ 20 ก.ค. 2564 ]171
49 การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด [ 18 มิ.ย. 2564 ]303
50 ประชาสัมพันธ์ ภายในเดือน มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองกราด จะออกให้บริการเกี่ยวกับการขำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2564 [ 6 มิ.ย. 2564 ]178
51 เรื่อง กาารจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]176
52 คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2564 ]180
53 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภ [ 5 ก.พ. 2564 ]165
54 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 4 ก.พ. 2564 ]210
55 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.พ. 2564 ]210
56 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 ม.ค. 2564 ]86
57 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) [ 6 ม.ค. 2564 ]157
58 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าคนละครึ่ง มิให้ฉวยโอกาสทางการค้า [ 25 ธ.ค. 2563 ]221
59 กรณีมีผู้เดินทางมาจกจังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่เสี่ยงซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ขอความร่วมมือทุกท่าน แจ้งมาที่เบอร์โทรสายด่วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล [ 25 ธ.ค. 2563 ]229
60 ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก [ 25 ธ.ค. 2563 ]165
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7