เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

    รายละเอียดข่าว

สภาวะอากาศประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2557 เดือนพฤษภาคมปีนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณประเทศ ไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยทุกภาคของประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาค่ ่าปกติส่งผลให้อุณหภูมิ เฉลี่ยทั่วประเทศสูงกว่าค่าปกติ 1.0 องศาเซลเซียส สําหรับฝนในเดือนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมี การกระจายของฝนไม่สม่ําเสมอในช่วงต้นเดือนและกลางเดือน ส่วนในระยะปลายเดือนหลายพื้นที่ของ ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องมากขึ้นและเริ่มเข้าสฤดู่ ูฝนของประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 นอกจากนี้ยังมี รายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเป็นระยะๆ เกือบตลอดเดือน สําหรับภาคใต้ได้รับอิทธพลิ จากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ทําให้มีฝนตกหนาแน่น เกือบตลอดเดือน อย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกบริเวณประเทศไทยในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึง ปานกลางโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปริมาณฝนเฉลี่ยในเดือนนี้ต่ําที่สุดในรอบ 30 ปี โดย เดือนนี้ปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆต่ํากว่าค่าปกติและปริมาณฝนเฉลี่ยทงประเทศต ั้ ่ํากว่าค่าปกติ 31 เปอร์เซ็นต์สําหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้ วันที่ 1-10 พฤษภาคม : ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปก คลุมประเทศไทยเกือบตลอดช่วง โดยในระยะครึ่งหลังของช่วงบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน นอกจากนี้คลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมอาวไทยและ ่ ภาคใต้ในระยะกลางช่วง ลักษณะดังกลาวท ่ ําให้ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมฝนและฝนฟ ี ้าคะนองหลายพื้นที่ โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับฝนหนักถงหน ึ ักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนมาก ที่สุด 101.5 มลลิ ิเมตร ที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก แรงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 3 และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อ วันที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และระยอง เมื่อวันที่ 6 จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 และจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันท 9 ี่ ส่วนภาคใต้มีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค ปริมาณฝน มากที่สุด 92.4 มลลิ ิเมตร ที่อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 10 โดยในช่วงนี้บริเวณประเทศไทย ตอนบนมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 40.1 องศาเซลเซียส ที่อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมอวื่ ันที่ 6 วันที่ 11-20 พฤษภาคม : ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาและมี อากาศร้อนเกือบทั่วไปส่วนมากบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและ ภาคกลาง อุณหภูมิสูงที่สุด 41.0 องศาเซลเซียส ที่อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันท 17 ี่ นอกจากนี้อิทธิพล จากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย กับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกในระยะปลายช่วง ทําให้บริเวณประเทศไทย ตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่วนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับภาคใต้มีฝน ตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค ปริมาณฝนสูงที่สุดของประเทศไทยตอนบน วัดได้ 109.0 มิลลิเมตร ทอี่ ําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 ส่วนภาคใต้ปริมาณฝนสูงที่สดุ 115.3 มิลลิเมตร ที่ทาอากาศยานภ ่ ูเก็ต อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 และในช่วงนี้มีรายงานลมกระโชกแรง บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 12 จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา และอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 17 และบริเวณจังหวัดชัยภูมิตราด และพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 วันที่ 21-31 พฤษภาคม : ในระยะครงแรกของช ึ่ ่วงบริเวณประเทศไทยตอนบนมฝนน ี ้อยหลาย พื้นที่แทบไม่มรายงานฝนตก ี แต่ในระยะครึ่งหลังพื้นทสี่ ่วนใหญ่มฝนตกต ี ่อเนื่องมากขึ้นอยู่ในเกณฑกระจายถ ์ ึง เกือบทั่วไปกับฝนหนักถึงหนกมากบางพ ั ื้นทและเร ี่ มติ่ ้นฤดฝนของประเทศไทยเม ู อวื่ ันท 27 ี่ โดยมีลมตะวันตก เฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมลมตะว ี ันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลจีนใตและ ้ อ่าวไทยกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลมบร ุ ิเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งหลังของช่วง สําหรับ ภาคใตม้ฝนตกหนาแน ี ่นเกือบตลอดช่วง โดยมฝนหน ี ักถึงหนักมากบางพื้นทสี่ ่วนมากในระยะครงแรกของช ึ่ ่วง จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงดังกล่าว ปริมาณฝนมากที่สุดของ ประเทศไทยตอนบน 92.1 มลลิ ิเมตร ที่อําเภอเถิน จังหวดลั ําปาง เมื่อวนทั ี่ 28 และมรายงานพาย ี ฝนฟ ุ ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันท 24 ี่ และ 26 บริเวณจังหวัดลําปาง อุดรธานีและมุกดาหาร เมื่อวันท 25 ี่ และจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันท 26 ี่ กับมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดลพบุรและ ี สระแก้ว เมื่อวนทั ี่ 25 และจงหว ั ัดชัยภูมิและร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 นอกจากนี้ยังมรายงานพาย ี ุฝนฟ้าคะนองและ ลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดหนองคาย เมื่อวันท 25 ี่ ส่วนภาคใต้ปริมาณมากที่สุด 108.4 มลลิ ิเมตร ที่อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันท 27 ี่ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนทั่วไปและอากาศ ร้อนจัดบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 40.5 องศาเซลเซียส ที่อาเภอเม ํ ือง จังหวัดตากเมอวื ันที่ 24 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาค อุณหภูมิสงทู ี่สุดวัดได้ 41.0 องศาเซลเซียส ที่ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 17 สาหร ํ ับอุณหภูมิต่ําที่สุด 19.8 องศาเซลเซียส ที่อําเภออุ้มผาง จังหวัด ตาก เมื่อวันที่ 3 ปริมาณฝนเดือนนี้ต่ํากว่าค่าปกติในทุกภาค ภาคเหนือ 31.8 มิลลิเมตร (18%) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 64.6 มิลลิเมตร (35%) ภาคกลาง 74.4 มลลิ ิเมตร (43%) ภาคตะวันออก 115.6 มิลลิเมตร (52%) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 21.7 มิลลิเมตร (15%) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 93.7 มิลลิเมตร (30%) ----------------------------------- หมายเหตุ : ข้อมูลฝน อุณหภูมิและภัยธรรมชาติเป็นรายงานเบื้องต้น ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 3 มิถุนายน 2557

    เอกสารประกอบ

แจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ