เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ทีี่ 3763/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย สั่

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ทีี่ 3763/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
สรุปสาระสำคัญ #งดขายสุรา ตั้งแต่วันที่ี 11-18 เมษายน 2563 #แต่ยังสามารถเปิดจำหน่ายสินค้าประเภือื่นๆได้ #ยกเว้นการจำหน่ายสุรา
#มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว #ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 #โดยสามสารจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้
- หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด    เอกสารประกอบ

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ทีี่ 3763/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย สั่
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ