เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน 82 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด
เรื่อง   สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด
...............................................
 
                   ด้วยเทศบาลตำบลหนองกราด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน ๘๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  ราคากลาง ๑๓๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียดนี้
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   ๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
                   ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลหนองกราด  ณ  วันประกาศสอบราคาซื้อ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาซื้อครั้งนี้
                   ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                                ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของเทศบาลตำบลหนองกราด
                       
                             กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๖   โดยยื่นตามสถานที่ที่กำหนด ดังนี้
                   -วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด
                   -วันที่ ๕  กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยถือเวลานาฬิกาห้องประชุมเป็นสำคัญ
 
กำหนดเปิดซองและตรวจสอบคุณสมบัติสิทธิเสนอราคาในวันที่   ๖  กันยายน   ๒๕๕๖               ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
                  
การซื้อเอกสารสอบราคา
                        ๑. ผู้ซื้อเอกสารต้องแสดงเอกสารหลักฐาน  และสำเนาหลักฐานให้กับเทศบาล  เช่น  ใบทะเบียน                  พาณิชย์  หนังสือบริคณห์สนธิ  หนังสือจดทะเบียนห้าง  ซึ่งผู้มีอาชีพโดยตรงต้องแสดงเอกสารหลักฐานในปีปัจจุบัน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)
                   ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)
                   ๓. กรณีมอบอำนาจ  หนังสือมอบอำนาจ  ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)                                                                                                                             
 
                   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด  ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๖   หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๙๗-๓๕๕๗ ต่อ ๑๙ ในวันและเวลาราชการ
 
 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๖

เอกสารแนบท้าย
ลำดับที่ รายการ จำนวน
1 ดินสอดำHB 184  แท่ง
2 สมุดปกอ่อน  200 เล่ม
3 สมุดวาดเขียน 84  เล่ม
4 สีไม้แท่งยาว (ขนาดบรรจุ  12  แท่ง) 24  กล่อง
5 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 40  เล่ม
6 สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 2 40  เล่ม
7 บัญชีเรียกชื่อ  อนุบาล 1 2  เล่ม
8 บัญชีเรียกชื่อ  อนุบาล  2 2  เล่ม
9 ดินน้ำมันไร้สาร 240  ก้อน
10 กระดาษถ่ายเอกสาร  80  แกรม 30  รีม
11 ลูกปัดร้อยเชือก 5  กล่อง
12 แบบคัดลายมือ  เลขอารบิค  อนุบาล 1 (3 ขวบ) 30  เล่ม
13 แบบคัดลายมือ  เลขไทย  อนุบาล 1 (3 ขวบ) 30  เล่ม
14 แบบคัดลายมือ  ก – ฮ   อนุบาล 1 (3 ขวบ) 30  เล่ม
15 แบบคัดลายมือ  A – Z   อนุบาล 1 (3 ขวบ) 30  เล่ม
  ชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับอนุบาล 1 (3 ขวบ)  
16 -ตัวเรา 30  เล่ม
17 -บุคคลและสถานที่รอบตัว 30  เล่ม
18 -สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา 30  เล่ม
19 -ธรรมชาติรอบตัวเรา 30  เล่ม
20 -วันสำคัญ 30  เล่ม
  ชุดหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับอนุบาล 2 (4 ขวบ)  
21 -ตัวเรา 40  เล่ม
22 -บุคคลและสถานที่รอบตัว 40  เล่ม
23 -สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา 40  เล่ม
24 -ธรรมชาติรอบตัวเรา 40  เล่ม
25 -วันสำคัญ 40  เล่ม
26 ชุดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ตัวเลขระดับอนุบาล1 (3 ขวบ) 30  เล่ม
27 ชุดเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล1 (3 ขวบ) 30  เล่ม
28 ชุดเสริมทักษะคณิตศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล1 (3 ขวบ) 30  เล่ม
29 ชุดเสริมทักษะภาษาไทย ระดับอนุบาล1 (3 ขวบ) 30  เล่ม
30 ชุดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ตัวเลข ระดับอนุบาล2 (4 ขวบ) 40  เล่ม
31 ชุดเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล2 (4 ขวบ) 40  เล่ม
32 ชุดเสริมทักษะคณิตศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัยระดับอนุบาล2 (4 ขวบ) 40  เล่ม
33 ชุดเสริมทักษะภาษาไทย ระดับอนุบาล2 (4 ขวบ) 40  เล่ม
34 หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ปกแข็ง (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  จำนวน  25  เรื่อง  2  ชุด 50  เล่ม
35 ชุดเด็กน้อยเล่นทราย 6  ชุด
36 ชุดเครื่องครัวชุดใหญ่ (อลูมิเนียม) 1  ชุด
37 โยนห่วงหลากสี 5  ชุด
38 ฮูล่า ฮูบ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  60  ซม. 10  อัน
39 ซีดี  ก.ไก่ 1  แผ่น
40 ซีดี   A B C 1  แผ่น
41 ซีดี  เพลงเด็ก 2  แผ่น
42 ยางลบดินสอ 10  โหล
43 ธงชาติ  ขนาด 60 X 90 ซม. 12  ผืน
44 ธงชาติ  ขนาด 80 X 120 ซม. 6  ผืน
45
ธงชาติ อาเซียน  10  ประเทศ (พร้อมขาตั้งโต๊ะ)
ขนาด  60 X 90  ซม.
1  ชุด
46
ธงชาติ อาเซียน  10  ประเทศ (แบบตั้งโต๊ะ) 
ขนาด 15 X 22 ซ.ม.   ขนาดความสูง  30  ซ.ม.
1  ชุด
47 ตุ๊กตาพร้อมชุดประจำชาติอาเซียน 1  ชุด  มี 10 คู่ 20 ตัว 1  ชุด
48
เครื่องขยายเสียง  แบบไร้สายแบบพกพา 
มีไมค์  3  แบบ (ไมค์ลอย ไมค์เหน็บ ไมค์คาดศรีษะ 
และกระเป๋าสะพาย)  (เครื่องช่วยสอน) 
2  ชุด
49 ผ้ากันเปื้อนพลาสติก (เด็กเล็ก) 70  ผืน
50 ผ้ากันเปื้อนพลาสติก (ผู้ใหญ่) 4  ผืน
51 แว่นขยาย  3 นิ้ว 4  อัน
52 ชุดสัตว์จำลอง  พลาสติกอย่างดี 2  ชุด
53 ชุดผลไม้  พลาสติกอย่างดี 2  ชุด
54 ชุดผัก  พลาสติกอย่างดี 2  ชุด
55 ชุดคุณหมอแสนสนุก  พลาสติกอย่างดี 2  ชุด
56 แผ่น CD - R 100  แผ่น
57
ชุดสัตว์เครื่องปั้นดินเผา  ชุดแกะและครอบครัว 
(ประกอบด้วย  ตัวใหญ่ขนาด  45 X 55 ซม. 
จำนวน  2  ตัว  และตัวเล็ก  3  ตัว)
1  ชุด
58
เครื่องปั้นหินทรายสัตว์ 
กวาง  ขนาดความสูง  60  ซม.
ควาย  ขนาดความสูง  60  ซม.
ม้า  ขนาดความสูง  60  ซม.
 
2  ตัว 
1  ตัว
1  ตัว
59
เครื่องปั้นดินเผา
สัตว์ต่าง ๆ ขนาดความสูง  60  ซม.
ดอกไม้ ติดผนัง  ขนาด  กว้าง  60  ซม.  ยาว  40  ซม.
 
5  ตัว
4   แผ่น
60 เครื่องปั้นหินทราย  ชุดเด็กชาย – หญิง สวัสดี
ขนาด  50 X 60  ซม.
1  คู่
61 ซีดี  เพลงเตรียมอนุบาล 2  ชุด
62 ซีดี  เพลงกายบริหาร   2  ชุด
63 ซีดี  เพลงทักษะเตรียมพร้อม 2  ชุด
64 VCD  สาธิตท่าเต้น  ก.ไก่  สอนน้อง 1  ชุด
65 เกมจับคู่ตัวเลขและนับเลข 8  ชุด
66 พยัญชนะ A – Z  คละสี 4  ชุด
67 ร้อยเชือกพยัญชนะ ก – ฮ 4  ชุด
68 บ้านหยอดรูปทรง (ไม้) 4  ชุด
69 ถาดหลักไม้บล็อก (ไม้) 4  ชุด
70 โดมิโน ABC (ไม้) 5  ชุด
71 จับคู่จำนวนและตัวเลข 1 – 10 (ไม้) 5  ชุด
72 จิ๊กซอ (ไม้)   ชุด เป็ดน้อย 2  ชุด
73 จิ๊กซอ (ไม้)   ชุด  เจ้าป่า 2  ชุด
74 จิ๊กซอ (ไม้)   ชุด  นกแก้ว 2  ชุด
75 จิ๊กซอ (ไม้)   ชุด  รูปเต่า 2  ชุด
76 ชุดปั้นบดเล่นดินน้ำมัน 7  ชุด
77 ชุดลูกโลกมีไฟ (ขนาด 28 ซ.ม.) 1  ชุด
78 ชุดจิ๊กซอภาพ (ไม้) ชุดแมลง  4  ภาพ 2  ชุด
79 ตาชั่ง  2  แขน (ไม้) 2  ชุด
80 ชุดทรงเรขาคณิต 8  ทรง (ไม้) (ภาพตัดต่อ) 5  ชุด
81 จับคู่บุคคลกับเครื่องใช้ (ไม้) 5  ชุด
82 ชุด โดนัท  5  สี (ไม้) 5  ชุด
 
 


    เอกสารประกอบ

โครงการจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน 82 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ