เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


เรื่อง เฝ้าระวังผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 จำนวน 5 ราย จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ มีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงจะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้มีการแพร่ระบาด ขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาส การแพร่ระบาดของโรค ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสียงสูง เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนตลอดจน ป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ง่ายต่อการติดเชื้อจึงขอความร่วมมือ ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร (ทุกเขตของกรุงเทพฯทั้งหมด) และปริมณฑล คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี / จากต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัดเบียดเสียด ได้แก่ สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า สนามชนไก่ สนามโคกระบือ สถานบันเทิง หรือการไปร่วมกิจกรรม ที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา และผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือ ไปอยู่ในสถานที่ ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ให้แจ้ง อสม.ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประวัติการเดินทางอย่างละเอียด ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง พร้อมให้กักตัวเอง 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการต่อไป

กรุณาทำตามคำแนะนำ โดยปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้

1.ขอความร่วมมือทุกท่านหากมีความจำเป็นจะออกไปนอกบ้าน ไปตลาด ห้างร้าน และสถานที่ต่างๆ หรือ ไปในที่ที่มีผู้คนแออัด หรือสถานที่ที่มีการชุมชนผู้คน ขอให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง

2. เก็บตัวอยู่บ้าน 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึง ห้ามออกนอกสถานที่ที่กำหนดไว้

3. เมื่ออยู่บ้านพยายามแยกตัวห่างจากผู้อื่น ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ

4. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน

5. เมื่อมีอาการผิดปกติ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น มีไข้ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจ เหนื่อยหอบ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

6.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอลล์ เจล ทุกครั้ง ที่ไอ จาม โดยเฉพาะหลังใช้ห้องน้ำ หรือเมื่อมือของเราไปสัมผัสสถานที่ต่างๆในที่สาธารณะ ขอให้ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์

เจลทุกครั้ง

7. ใช้หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุย และอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

8. ไม่กระทำการอื่นใดอันจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 

ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด จนกว่าจะพ้นระยะเวลากักตัว


เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย เชื่อฟัง และปฏิบัติตาม คำแนะนำด้วยเพื่อตัวของท่านครอบครัวและสังคมทุกคนสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ได้ด้วยการดูแลตัวเอง ถ้าไปไหนพื้นที่เสี่ยงมาขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในชุมชน แจ้งประวัติการเดินทาง เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง    เอกสารประกอบ เรื่อง เฝ้าระวังผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2563