เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง กาารจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]14
2 ประกาศเลื่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 เม.ย. 2564 ]15
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 [ 23 เม.ย. 2564 ]35
4 งดขายหรือจำหน่ายสุราทุกชนิด และห้ามเล่นหรือจัดให้มีการพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง และพึงระวังกระทำความผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 27 มี.ค. 2564 ]33
5 การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน [ 15 มี.ค. 2564 ]33
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 8 มี.ค. 2564 ]26
7 แจ้งเหตุที่ไม่อาจมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 (7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง) แจ้งได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองกราด และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด [ 8 มี.ค. 2564 ]33
8 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 23 ก.พ. 2564 ]47
9 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 23 ก.พ. 2564 ]40
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด (แบบ ผ.ถ. 4/4) ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 19 ก.พ. 2564 ]69
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด (แบบ ส.ถ. 4/4) ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 19 ก.พ. 2564 ]36
12 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด (แบบ ผ.ถ. 4/5) [ 19 ก.พ. 2564 ]44
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด (แบบ ส.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 19 ก.พ. 2564 ]26
14 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด (แบบ ส.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 19 ก.พ. 2564 ]26
15 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด และนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด  [ 19 ก.พ. 2564 ]26
16 คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2564 ]27
17 ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 5 ก.พ. 2564 ]32
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภ [ 5 ก.พ. 2564 ]28
19 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 4 ก.พ. 2564 ]50
20 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา [ 4 ก.พ. 2564 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12