เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจความช่วยเหลือผู้ประสบปั...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 21]
 
  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 20]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกราด สมัยสามัญ สมัยที่ 3...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 10]
 
  เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสองสว่าง[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการปิด-เปิด น้ำบึงหนองใหญ่[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ [วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 9]
 
  ดำเนินตรวจจุดที่ก่อสร้างลูกข่ายหอกระจายข่าว[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 9]
 
  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศร...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 10]
 
  ดำเนินการจัดทำเสาธง บริเวณทางเข้า สำนักงานเทศบาลตำ...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 10]
 
  ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 16]
 
  การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการขับรถฉุกเฉินทา...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 19]