เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 ธ.ค. 2565 ]19
2 ส่วนที่ ๑ บทนำ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หลักการและเหตุผล สภาพปัญหาการทุจริต วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย ประโยชน์ของการจัดทำแผน [ 1 ธ.ค. 2565 ]18
3 ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มิติ ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ปีที่ดำเนินการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]11
4 ส่วนที่ ๓ โครงการกิจกรรมมาตรการตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]9
5 ส่วนที่ ๓ มิติที่ ๒ กิจกรรมเกี่ยวกับ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต หลักการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]9
6 ส่วนที่ ๓ มิติที่ ๓ มาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน [ 1 ธ.ค. 2565 ]8
7 ส่วนที่ ๓ มิติที่ ๔ โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]12
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 ธ.ค. 2565 ]23