เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน

    รายละเอียดข่าว

#การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี #สามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 - วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - วันที่ 4 เมษายน 2564)

เหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย

1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

นำหลักฐานการแจ้ง

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง จำนวน 1 ชุด

2.กรณีแจ้งแทน ให้เจ้าบ้าน หรือผู้แทน นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งเหตุ และผู้แจ้งแทน อย่างละ 1 ชุด

3.กรอบเอกสารตามแบบคำร้องขอแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้

สามารถขอแบบคำร้องได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองกราด ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด และสำนักปลัดเทศบาล ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-973557 ต่อ 17    เอกสารประกอบ การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน
 
การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน
การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน
การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2564