เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


งดขายหรือจำหน่ายสุราทุกชนิด และห้ามเล่นหรือจัดให้มีการพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง และพึงระวังกระทำความผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง #งดขายหรือจำหน่ายสุราทุกชนิด #และห้ามเล่นหรือจัดให้มีการพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง #และพึงระวังกระทำความผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

-------------------------------------------------

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล หนองกราด และนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และเที่ยงธรรม เทศบาลตำบลหนองกราด จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้าทุกแห่ง ที่จำหน่ายสุราทุกร้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด งดขายหรือจำหน่าย จ่ายแจกสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และห้ามเล่นหรือจัดให้มีการพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หมวด 10 มาตรา 123 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 124 ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนดสิบปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น

#ข้อความพึงระวังในวันเลือกตั้ง

1. ห้ามผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

2. ห้ามผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้

3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนลงคะแนน

เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4. ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน

5. ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน

6. ห้ามมิให้นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

7. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถ ใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มิสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้ง ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้

8. ห้ามผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแดสงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดจากความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

9. ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้าง

หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และหากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีข้อพึงระวัง ดังนี้

ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง ห้ามผู้ใดขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนั้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ไปถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2564 จะไม่สามารถจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราได้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

 

     เอกสารประกอบ งดขายหรือจำหน่ายสุราทุกชนิด และห้ามเล่นหรือจัดให้มีการพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง และพึงระวังกระทำความผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2564