เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


แจ้งเหตุที่ไม่อาจมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 (7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง) แจ้งได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองกราด และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด

    รายละเอียดข่าว

แจ้งเหตุที่ไม่อาจมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 (7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง) แจ้งได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองกราด และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด

📌ด่วน!!! #การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเปิดให้บริการแล้ว 📝📣

🔵#โดยกรอกข้อมูล ดังนี้้

1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

3. ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)

4. นามสกุลภาษาไทย

5. วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน

6. กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ

🔵จากนั้น #กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล ระบบจะปรากฎ

- ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-ประเภทการเลือกตั้ง

- วันที่เลือกตั้ง

🔵#ตัวเลือกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย

1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

การแจ้งเหตุ

😊การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี #สามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 - วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - วันที่ 4 เมษายน 2564)

Download Link ระบบการแจ้งเหตุฯ

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main    เอกสารประกอบ แจ้งเหตุที่ไม่อาจมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 (7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง) แจ้งได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองกราด และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2564