เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอนุชิต ครุฑขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.083-7467755
นางสาวศิรินภา  วิจบ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม