เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายอนุชิต  ครุฑขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายอนุชิต  ครุฑขุนทด

นางธัญดา นาประสิทธิ์

นายอนุชิต  ครุฑขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 
-ว่าง-
นางช่อทิพย์ พูดขุนทด นายฌัชวินทร์ หินขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 
นางพัชรี นนท์ขุนทด   นายสมัย ทองขุนวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ