เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายฐานะ  มาศขุนทด
ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด
โทร.084-4299541

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล 
นางรักษณาพา รอสูงเนิน
นายอนุชิต  ครุฑขุนทด
นายสุกรีย์   ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.098-8865159
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.083-7467755
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.082-8731123


นางสาวนันทนา  เหมวรานนท์
นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
นางฉันทนา อิ่มวิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-7901829
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.089-0869897
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.089-0869897