เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551

ติดต่อ - สอบถาม

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด. โทร / Fax  0-4497-3557

WWW.nongkradcity.go.th

Email:admin@nongkradcity.go.th

งานทะเบียนราษฏร์  โทร.0-4438-9581

ศูนย์ดับเพลิง  โทร. 0-4497-3556, 0-4497-3557 ต่อ 25

                                                  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ/สอบถาม โทร.

1. รอบันทึกข้อมูล  นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด  0-4497-3557 ต่อ 12

2. รอบันทึกข้อมูล   รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด  0-4497-3557 ต่อ 13

3. รอบันทึกข้อมูล  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด  0-4497-3557 ต่อ 14

4. พ.จ.อ.สมหวัง  แผงฤทธิ์  ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด  0-4497-3557 ต่อ 15

5. สำนักปลัดเทศบาล  0-4497-3557 ต่อ 17

6. กองคลัง  0-4497-3557 ต่อ 19

7. กองช่าง  0-4497-3557 ต่อ 16

8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  0-4497-3557 ต่อ 16

9. กองการศึกษา  0-4497-3557 ต่อ 20

10. กองสวัสดิการสังคม 0-4497-3557 ต่อ 21

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ต่อ 0-4497-3557 ต่อ 24