เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

แผนที่เทศบาลตำบลหนองกราด
 


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด. โทร / Fax  0-4497-3557

WWW.nongkradcity.go.th

Email:admin@nongkradcity.go.th

งานทะเบียนราษฏร์  โทร.0-4438-9581

ศูนย์ดับเพลิง  โทร. 0-4497-3556, 0-4497-3557 ต่อ 25

                                                  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ/สอบถาม โทร.

1. รอบันทึกข้อมูล  นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด  0-4497-3557 ต่อ 12

2. รอบันทึกข้อมูล   รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด  0-4497-3557 ต่อ 13

3. รอบันทึกข้อมูล  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด  0-4497-3557 ต่อ 14

4. สำนักปลัดเทศบาล  0-4497-3557 ต่อ 17

5. กองคลัง  0-4497-3557 ต่อ 19

6. กองช่าง  0-4497-3557 ต่อ 16

7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  0-4497-3557 ต่อ 16

8. กองการศึกษา  0-4497-3557 ต่อ 20

9. กองสวัสดิการสังคม 0-4497-3557 ต่อ 21

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ต่อ 0-4497-3557 ต่อ 24