เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเข้าจังหวะ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ความมีระเบียบวินัย โดยการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเข้าจังหวะ และการเข้าแถว เพื่อจะรับประทานอาหารกลาง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-09-26
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-24
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-14