เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ส่วนที่ ๓ โครงการกิจกรรมมาตรการตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ

    รายละเอียดข่าว

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

ส่วนที่ ๓ โครงการกิจกรรมมาตรการตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ