เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองกราด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองกราด” และ “งดรับ งดให้”

            ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

..................................................

                    ข้าพเจ้า นางสุภัคสิริ   สิทธิ์เมธาโภคิน   นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ขอประกาศว่า  เทศบาลตำบลหนองกราด เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองกราดให้ยึดมั่น          ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี            กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่              อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

          และขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนหยัดเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                        ประกาศ ณ วันที่  11 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566

 

 

      (นางสุภัคสิริ  สิทธิ์เมธาโภคิน)

                                                 นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองกราด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ