เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด

เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

...................................................

 

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองกราด ที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองกราด ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานแห่งความดีงาม ดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา ได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากบุคคลทั่วไป ดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโดยดำรงซึ่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
  2. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร ด้วยความเสียสละ ประหยัด
  3. บริการผู้มาติดต่อและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นมิตร
  4. สร้างเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรและตนเอง โดยไม่กระทำการใดๆ ให้เป็น ที่เสื่อมเสีย
  5. อุทิศตนด้วยความเสียสละ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และใช้ความ รู้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ
  6. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่น และผู้เกี่ยวข้อง
  7. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการกิจกรรมทุกรูปแบบ

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

 

 

 

 

(นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด

 

 

 

     เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ