เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว

คำนำ

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) นั้น   

 

                   เทศบาลตำบลหนองกราด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2566-2570) ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

เทศบาลตำบลหนองกราด

           ตุลาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

            เรื่อง                                                                                         หน้า

 

ส่วนที่ 1      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                            1

      1. ด้านกายภาพ

      2. ด้านการเมือง/การปกครอง

      3. ประชากร

      4. สภาพทางสังคม

      5. ระบบบริการพื้นฐาน

      6. ระบบเศรษฐกิจ

      7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

      8. ทรัพยากรธรรมชาติ

      9. อื่น ๆ

 

ส่วนที่ 2     ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                18

      1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

      2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา

 

ส่วนที่ 3     การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                                              44

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

      2. บัญชีโครงการพัฒนา

 

ส่วนที่ 4     การติดตามและประเมินผล                                                             94

      1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

      2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

      3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

      4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

 

ภาคผนวก  

              การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ. 2566 – 2570)

 

 

 

***********************************

     เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองกราด (พ.ศ.2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ