เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
หนังสือราชการ


หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.3/ว3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาล ปีใหม่

    รายละเอียดข่าว

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.3/ว3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565  เรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาล ปีใหม่     เอกสารประกอบ

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.3/ว3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาล ปีใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ