เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางโสภา  ปราบจะบก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 0895161915
นางโสภา  ปราบจะบก นางโสภา  ปราบจะบก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายณราศักดิ์  เฝ้าหนองดู่ นางธัญดา  นาประสิทธิ์ นางช่อทิพย์  พูดขุนทด นายฌัชวินทร์  หินขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นักการ เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางพัชรี นนท์ขุนทด
นางสาวอาฐิติยา   พลขุนทด นายสมัย ทองขุนวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ