เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท


เทศบาลตำบลหนองกราด ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะแบบแยกประเภท 

ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองกราด ได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และรณรงค์ขอความร่วมมือจากข้าราชการ ทุกคน ช่วยดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน  และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง ช่วยดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน และส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกให้แก่ผู้สนใจ ในชุมชนต่อไป
จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกหลังคาเรือน ให้ช่วยกัน ดำเนินการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์ หรือ ขยะเปียกในครัวเรือน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบพระคุณค่ะ

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13