เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมวาดภาพระบายสีและกิจกรรมเข้าจังหวะ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ความมีระเบียบวินัย โดยการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเข้าจังหวะ และการเข้าแถว เพื่อจะรับประทานอาหารกลาง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13