เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยใช้หลัก 6 อ.


วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการส่งเสริมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยใช้หลัก 6 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา อบายมุข) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีการออกกำลังกายให้มากขึ้น และต่อเนื่อง ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกายและป้องกัน ต่อต้านระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติด เพิ่มความเข้มแข็งในชุมชน ทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างรายและจิตใจ โดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด สมาชิก อสม. และเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้โครงการฯ สำเร็จไปได้ด้วยดี

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13