เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และพิธีเปลี่ยนผ้าคลุมช้าง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี


วันที่ 21 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เข้าร่วมพิธีส่วนพระพุทธมนต์ และพิธีเปลี่ยนผ้าคลุมช้าง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-08
2024-05-07