เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองกราด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองกราด” และ งดรับ งดให้

ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ขอประกาศว่า เทศบาลตำบลหนองกราด เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองกราด ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชา ผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนหยัดเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13