เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3


เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด และองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติ นางปาริฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ มหาชื่น นายอำเภอด่านขุนทด นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นางนาฎยา แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นายจเร เสขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ นายชิตประกอบผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดและปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกจิตอาสาฯ ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13