วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต ? ห้วยสามบาท หมู่ที่ 16
2  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงป้ายเทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม)
25  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพโดยใช้หลัก 6อ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพโดยใช้หลัก 6อ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง